1. ЗАГАЛЬНІ СТАНИ

1.1. Цей Публічний договір(далі — Оферта, договір) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті https://petr-dorosh.com/ по наданню інформаційно-консультаційних послуг юридичним і/або дієздатним фізичним особам(далі — Замовник), спрямованою на придбання Замовником додаткових знань, умінь і навичок в певній сфері діяльності. 

1.2. Прийняття (акцепт) цієї Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником усіх умов без яких-небудь виключень і/або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільні кодекси України(далі ГК України) до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті. 

1.3. Цей Публічний договір на надання інформаційно-консультаційних послуг(Оферта) вважається укладеним(акцентованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця і вступу грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця. 

1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- і дієздатності необхідні для укладення і виконання цього Договору на надання послуг з організації участі у Форумі.

  1. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ 

2.1 В цілях справжньої Оферти нижчеприведені терміни використовуються в наступному значенні: 

2.1.1. Договір — договір надання інформаційно-консультаційних послуг між Замовником і Виконавцем на надання інформаційно-консультаційних послуг, що укладається за допомогою Акцепту сьогодення Договору-оферти; 

2.1.2. Договір-оферта — цей публічний Договір на надання інформаційно-консультаційних послуг; 

2.1.3. Акцепт — повне і беззастережне прийняття Договору-оферти шляхом здійснення дій з оплати інформаційно-консультаційних послуг в порядку, розмірі і терміни, встановлені Виконавцем;

2.1.4. Сайт — інтернет — сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою, https://petr-dorosh.com/  і використовувані Виконавцем на правах власності. 

2.1.5. Виконавець — Фізична особа — підприємець — Дорош Петро Петрович. 

2.1.6. Замовник — будь-яка право- і дієздатна фізична особа, що досягла віку 18 років і намір придбати інформаційно-консультаційні послуги в порядку і на умовах, передбачених сьогоденням Договором-офертою, що має, здійснила Акцепт; 

2.1.7. Послуги — інформаційно-консультаційні послуги, пропоновані до придбання на Сайті, опиняються спільно в групі з іншими Замовниками(не більше 4-х чоловік), якщо інше не визначене на Сайті(групи формуються за фактом передоплати відповідними Замовниками вартості надання Послуг в порядку і на умовах, визначених Договором на кожного замовника окремо).

Послуга може виявлятися у формі консультації групової і/або індивідуальної — допомоги Виконавця Замовникові в засвоєнні матеріалу, а також зайняття, на якому виявляється така допомога. 

Договір на надання інформаційно-консультаційних послуг(далі — Договір) — договір між Замовником і Виконавцем на надання інформаційно-консультаційних послуг, який полягає за допомогою Акцепту справжньої Оферти. 

2.2. Виконавець має право у будь-який час вносити зміни в умови Договору-оферти, вартість Послуг, дати і час надання Послуг в односторонньому порядку з повідомленням або без нього. Зміни починають свою дію з моменту публікації їх на Сайті, якщо на Сайті не вказане інше. У зв’язку з чим, Замовник зобов’язується регулярно самостійно перевіряти інформацію на предмет їх змін і/або доповнень. 

2.3. Вартість послуги, за яку вже внесена запорука або передоплата залишається незмінною.

2.4. Договір-оферта може бути відкликана у будь-який час. 

2.5. Договір-оферта не вимагає скріплення друком і/або підписання Замовником і Виконавцем(далі по тексту — Сторони), зберігаючи при цьому повну юридичну силу. 

  1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

3.1. Цей Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником акцепту оферти і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами. Резервування місця в групі за Замовником здійснюється тільки за фактом вступу передоплати.

  1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Замовник зобов’язується: 

4.1.1. Оплачувати Послуги в порядку, розмірі і терміни, передбачені Договором-офертою і умовами, опублікованими на Сайті. 

4.1.2. Належним чином виконувати усі умови і вимоги, необхідні для надання Послуги, вказані на Сайті. 

4.1.3. Дотримуватися вимог Правил внутрішнього розпорядку і інших локальних нормативних актів Виконавця, дотримуватися дисципліни і загальноприйнятих норм поведінки, зокрема, проявляти повагу до персоналу Виконавця і інших Замовників, не зазіхати на їх честь і гідність.

4.1.4. Не використати інформацію, отриману від Виконавця і під час отримання Послуги від Виконавця способами, здатними привести до нанесення збитку інтересам або зіпсувати репутацію Виконавця. 

4.1.5. Самостійно і своєчасно знайомитися з датами часом, вартістю, умовами надання Послуг;

4.1.6. Замовник зобов’язується відвідувати усі заняття, що входить в об’єм Послуг, що робляться, а також виконувати і представляти Виконавцеві для перевірки звіти, завдання і ін., передбачені в Програмі надання Послуги. Це є однією з обов’язкових умов продовження надання Послуг; 

4.1.7. Повідомити Виконавця про зміни своїх контактних даних у письмовій формі негайно з моменту таких змін; 

4.1.8. За допомогою напряму на адресу Виконавця по електронній пошті info.dorosh.pp@gmail.com відповідної заяви, повідомити Виконавця про відмову від участі в зайнятті в порядку, встановленому главами 10 і 5 цього Договору не пізніше чим за 10(десять) робочих днів до початку надання послуги.

4.2. Виконавець зобов’язується: 

4.2.1. Організувати і забезпечити належне надання Послуг відповідно до умов, опублікованих на Сайті і Договором-офертою. За умови групових консультацій, організовувати групи не більше ніж на 4 учасники. 

4.2.2. Завчасно розміщувати зміни в розкладі на Сайті і дотримуватися Розкладу, розміщеного на Сайті, а також за 3 дні повідомити Замовника про початок занять з контактного номера телефону, вказаного Замовником. 

4.2.3. Забезпечувати Замовника необхідними методичними матеріалами. 

4.2.4. Використати інформацію про Замовника тільки для надання Послуг, не передавати і не показувати неувімкненим в процес особам документацію, що знаходиться у нього, і інформацію про Замовника без його згоди. При цьому Замовник беззастережно приймає, що така інформація усередині Тренерської і Асистентської команди, а також між учасниками групи відкрита на час надання Послуг. 

4.2.5. Зареєструвати Замовника в обліковій системі Компанії, надати логін і пароль до Особистого кабінету, якщо ця опція входить в систему курсу. 

4.2.6. Давати усні і письмові консультації Замовникові, у рамках програми, у тому числі за додаткову плату, з додаткових питань Замовника. Складність питання, об’єм, і терміни консультування визначається окремо у кожному конкретному випадку. 

4.3. Замовник має право : 

4.3.1. Вимагати від Виконавця надання інформації з питань організації і забезпечення належного надання Послуг. 

4.3.2. Вимагати належного і своєчасного надання Послуг Виконавцем. 

4.3.3. Отримати спеціальні умови по оплаті, в окремо обумовлюваних з Виконавцем випадках, у тому числі розстрочку по оплаті Послуги при письмовій домовленості з Виконавцем.

4.4. Виконавець має право : 

4.4.1. Самостійно визначати форми і методи надання Послуг, враховуючи вимоги законодавства, вимоги Міжнародних асоціацій, а також умови Договору. 

4.4.2. Самостійно визначати і притягати фахівців, що роблять Послуги, і на власний розсуд розподіляти між ними роботу. 

4.4.3. Вимагати плату за зроблені або такі, що робляться Послуги. 

  1. ПОРЯДОК ЗДАЧІ — ПРИЙОМУ ПОСЛУГ

5.1. Послуги вважаються зробленими належним чином і в повному об’ємі, якщо впродовж трьох робочих днів з моменту закінчення надання послуг Замовником не виставлена рекламація. У разі відсутності рекламації акт приймання-здачі виконаних робіт(послуг) вважається підписаним, а послуги зробленими належним чином. У разі часткової або повної повернення грошей по рекламації Замовника, Виконавець надалі не може надавати свої послуги або інформаційні продукти Замовникові. 

6.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ 

6.1. Загальна вартість Послуг розраховується з вартості вибраних Замовником Послуг і/або Програм, опублікованих на Сайті і вибраних Замовником. 

6.2. Загальна вартість вже сплачених Послуг не може бути змінена в односторонньому порядку, а тільки шляхом підписання додаткової угоди до Договору.

6.3. Виконавець може в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту їх оплати Замовником, без яких або попереджень і оголошень шляхом публікації нової вартості на Сайті/Сайтах. 

6.4. У випадку внесення передоплати за Послугу вартість фіксується на день оплати і Послуга виявляється за зафіксованою на день оплати вартістю. 

6.5. Виконавець має право встановлювати на власний розсуд знижки, бонуси і/або пропонувати будь-які заохочувальні програми, умови яких Виконавець публікує на Сайті або пропонує особисто. 

6.6. У разі, якщо Замовник не зробив передоплату за Послуги Виконавця в строк не пізніше, ніж за 7(сім) днів до дати початку надання Послуг, Виконавець має право не надавати Послугу Замовникові.

6.7. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту отримання Виконавцем: 

6.7.1. підтвердження від банку про вступ суми оплати на розрахунковий рахунок Виконавця; 

6.7.2. підтвердження оплати від Платіжної системи, через яку був здійснений платіж. 

  1. ГАРАНТІЇ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором відповідно до законодавства України. 

7.2. Виконавець не несе відповідальність за неможливість обслуговування Замовника з причин, пов’язаних з порушенням роботи Інтернет-каналу, устаткування або програмного забезпечення.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність отриманого результату представленням Замовника. 

7.4. Замовник несе відповідальність за правильність і своєчасність наданої інформації і вироблюваних ним платежів. 

7.5. У разі порушення Замовником будь-якого з умов цього Договору, Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і утримати сплачені Замовником грошові кошти в якості фактично понесених витрат. 

7.6. Виконавець не несе відповідальності за розміщення Замовника в тому місці, де виявляється Послуга. 

7.7. Замовник несе відповідальність за всі дії, здійснені в Особистому кабінеті.

7.8. Замовник повністю відповідальний за збереження пароля для доступу в Особистий кабінет і за збитки і інший збиток, які можуть виникнути внаслідок несанкціонованого використання цих даних. Про факт втрати пароля, або несанкціонованого доступу до Особистого кабінету, або можливості виникнення такої ситуації Замовник зобов’язаний негайно повідомити Компанії. 

7.9.Замовник несе відповідальність за дотримання їм вимог законодавства, у тому числі законодавства про авторські права( Закон України N 3792 — XII «Про авторське право і суміжні права»), про інтелектуальну власність(ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), але не обмежуючись перерахованим. 

7.10. Компанія не гарантує відсутність неполадок і помилок в роботі Сайту.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

8.1 Виконавець і Замовник, приймаючи в уваги характер послуги, що надається, зобов’язуються у разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов’язаних з наданням інформаційно-консультаційних послуг на Українському маркетинг-форуме, застосовувати досудовий порядок врегулювання суперечки. У разі неможливості врегулювання суперечки в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до Українського суду. 

8.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по справжній Оферті, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. 

  1. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за Договором у разі, якщо невиконання зобов’язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу, страйку, епідемій, війни, дій органів державної влади або інших, незалежних від Сторін обставин. 

9.2. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна своєчасно, але не пізніше 14 календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону, з наданням документів, що обгрунтовують, виданих компетентними органами. 

9.3. Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною. 

  1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Сторони визнають, що якщо яке-небудь з положень Договору стає недійсним впродовж терміну його дії внаслідок зміни законодавства України, інші положення Договору обов’язкові для Сторін впродовж терміну дії Договору. 

10.2. Інформаційно-консультаційних послуг не є освітньою діяльністю, не підлягають ліцензуванню, не супроводжуються проведенням підсумкової атестації, привласнення якої-небудь кваліфікації і видачею документу про освіту. 

10.2.1. Погоджуючись з умовами цього Договору, Замовник підтверджує своє розуміння того, що системи і техніка використовувана в Послугах, індивідуальні і результат кожного окремого учасника може значно відрізнятися. 

  1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

11.1. У виконання вимог федерального Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 — VI.

Сторони підтверджують, що Виконавець має право зберігати дані про Замовника, що надаються у рамках цього Договору, використати ці дані для виконання своїх зобов’язань за даною угодою, здійснювати статистичну обробку даних, а також надавати ці дані на вимогу уповноважених державних органів. 

11.2.  Замовник надає Виконавцеві свої персональні дані, у тому числі, прізвище, ім’я, рік, місяць, дату народження, номер телефону, адресу електронної пошти і повну і беззастережну згоду на обробку Виконавцем(у тому числі, збір, систематизацію, накопичення, уточнення(оновлення, зміна), використання, поширення, знищення, безстрокове зберігання) вищезгаданих даних в електронному вигляді і/або на паперових носіях для цілей збору статистичних даних, розсилки запрошень на заходи і іншої інформації, у тому числі за допомогою електронної пошти і смс-повідомлень.

11.3. Обробка персональних даних Замовника : 

11.3.1. Виконавець при обробці персональних даних Замовника зобов’язується прийняти усі передбачені чинним законодавством РФ міри для їх захисту від несанкціонованого доступу. 

11.3.2. При цьому не виключено, що в результаті певних обставин персональні дані Замовника можуть стати доступними і іншим особам. Сьогоденням Замовник погоджується з тим, що не пред’являє претензії до Виконавця у зв’язку з цим, враховуючи, що Замовник робить свої персональні дані загальнодоступними. 

  1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ І КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Фізична особа — підприємець Дорош Петро Петрович 

КОД ЄДРПОУ 3086807754 

Фактична адреса: м. Харків, провулок Искринский 18 

IBAN UA503052990000026003050507296, у банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 

м. Дніпро, Україна 

Платник єдиного податку 3 групи