1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Публічний договір (далі – Оферта, договір) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті https://sniper.redhamster.bz/oferta/ , щодо надання інформаційно-консультаційних послуг юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на Українському маркетинг-форумі, спрямованому на придбання Замовником додаткових знань, умінь та навичок у певній сфері діяльності.

1.2. Прийняття (акцепт) цієї Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником усіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, викладених нижче в цій Оферті.

1.3. Даний Публічний договір на надання інформаційно-консультаційних послуг на Українському маркетинг-форумі (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця та надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання послуг з організації участі у Форумі.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:

Оферта – справжній публічний договір щодо надання інформаційно-консультаційних послуг на Українському маркетинг-форумі.

Сайт – інтернет-сайт https://sniper.redhamster.bz/oferta/ використовуваний Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець використовуватиме відповідно до Договору.

Послуги з інформаційно-консультаційних послуг на Українському маркетинг-форумі – будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначено на Сайті, щодо надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов Оферти для надання інформаційно-консультаційних послуг на Українському маркетинг-форумі.

Акцепт Оферти – повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій по 100% попередньої оплати за інформаційно-консультаційні послуги на Українському маркетинг-форумі.

Виконавець – або інша фізична та/або юридична особа, яка має право надати інформаційно-консультаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.

Замовник – особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.

Договір на надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання інформаційно-консультаційних послуг на Українському маркетинг-форумі, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг на Українському маркетинг-форумі силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю.

Послуги надаються шляхом надання Замовнику доступу до онлайн-трансляції Українського маркетинг-форуму та контенту (аудіовізуальних інформаційних матеріалів) з можливістю спілкування в режимі реального часу у форматі онлайн-чату. Участь в Українському маркетинг-форумі здійснюється Замовником шляхом використання комп’ютерного пристрою Замовника (смартфон, планшет, ноутбук, ПК тощо), який підключений до мережі Інтернет та має доступ до відповідної онлайн-платформи.

3.2. Дата проведення Українського маркетинг-форуму – 03-04 червня 2020 року.

3.3. Вартість кожного виду інформаційно-консультаційних послуг на Українському маркетинговому форумі встановлюється на Сайті Виконавця. Цей договір надання послуг вважається укладеним з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.4. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів, що пропонуються Замовнику при натисканні кнопки «Сплатити»

3.5. Заповнення Замовником відповідної заявки та внесення оплати одним із способів, зазначених на Сайті, є підтвердженням Замовника на отримання інформаційно-консультаційних послуг на Українському маркетинг-форумі. Запрошення-пам’ятка надаються Замовнику шляхом надсилання на адресу електронної пошти Замовника, яка вказана ним під час заповнення заявки.

3.6. У разі виникнення запитань або за додатковою інформацією Замовник може звернутися до служби підтримки Виконавця за адресою: info@redhamster.bz

3.7. Ця Оферта має силу акта про надання слуг. Приймання провадиться без підписання відповідного акта.

 

4. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

4.1. Надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг на Українському маркетинг-форумі можливе за умови створення ним на Сайті відповідного облікового запису. Обліковий запис повинен мати прізвище, ім’я Замовника, адресу його електронної пошти, телефон.

4.2. Замовник відповідає за конфіденційність пароля. При встановленні Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису він зобов’язується в найкоротший термін повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця за адресою: info@redhamster.bz

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язується:

Надати інформаційно-консультаційні послуги, згідно з цим договором, якісно та у встановлені Офертою терміни.

5.2. Виконавець має право:

Самостійно здійснювати підбір персоналу щодо робіт;

У процесі проведення робіт, згідно з договором, самостійно та від власного імені укладати договори з іншими юридичними та фізичними особами, необхідними для виконання умов договору.

5.3. Замовник зобов’язується:

Оплатити послуги, що надаються згідно з Офертою.

Замовник має право:

Контролювати та оцінювати якість послуг Виконавця;

Розірвати Оферту в односторонньому порядку, попередньо повідомивши про свій намір Виконавця не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до надання послуг Виконавцем. У цьому випадку Виконавець здійснює повернення грошової суми, сплаченої Замовником, за вирахуванням 15% організаційного збору від вартості послуг, зазначених на сайті при реєстрації Участі.

У разі розірвання Оферти з ініціативи Замовника менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати надання послуг Виконавцем грошова сума, сплачена Замовником поверненню не підлягає.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 Виконавець та Замовник, беручи до уваги характер послуг, що надаються, зобов’язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов’язаних з наданням інформаційно-консультаційних послуг на Українському маркетинг-форумі, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору у досудовому порядку, сторони мають право звернутися до Українського суду.

6.2 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

 

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Зобов’язання сторін по цій Оферті вважаються такими, що втратили чинність у разі виникнення незалежних від сторін обставин непереборної сили (далі — «форс-мажорні обставини»), а саме: зовнішнього впливу на електронні прилади, зовнішнє несанкціоноване втручання в електронну або цифрову мережу, загроза війни, озброєння конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, націоналізації, експропріації або конфіскації майна Сторони, оголошена та неоголошена війна, дії громадського ворога, обурення тероризму, диверсії, піратства, заворушення, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, примусове вилучення, захоплення підприємства, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх , тривалі перерви у роботі транспорту та/або заборони проводити масові заходи (понад 100 осіб або менше) та/або карантинні заходи (або подібні заходи) не менше ніж за місяць до запланованого заходу, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади та / або місцевого самоврядування, а також викликані винятковими погодними умовами та стихійними лихами, а саме: епідемія, пандемія, циклон, ураган, торнадо, повінь, накопичення снігу, ожеледиця, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання та зсув інші стихійні лиха тощо. та інші обставини, виникнення яких та їх вплив на діяльність Сторони перебували поза контролем Сторони, яка потрапила під вплив зазначених обставин.

7.2. Форс-мажорними обставинами за цією Офертою є обставини, що настали після набуття чинності цією Офертою. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує терміни виконання зобов’язань у цій Оферті на термін дії таких обставин та їх наслідків.

7.3. Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань за цією Офертою внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом трьох календарних днів з моменту настання таких обставин. Після завершення дії форс-мажорних обставин Сторона, яка потрапила під дію таких обставин, повинна повідомити іншу Сторону протягом трьох календарних днів з моменту припинення дії таких обставин. Повідомлення про настання та припинення дії форс-мажорних обставин має бути належним чином підтверджено документально у розумний термін. Належним підтвердженням є документ, виданий уповноваженим органом державної влади або ТПП України (ТПП відповідного регіону) або іншою уповноваженою у відповідній сфері особою. У разі недотримання умови про повідомлення та його належне підтвердження, сторона, яка порушила цю умову, не зможе посилатися на ці обставини та їх наслідки як на підставу звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань. Обставини, які є загальновідомими, не вимагають підтвердження.

7.4. У разі припинення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка посилалася на них, зобов’язана негайно надіслати повідомлення іншій Стороні. У такому повідомленні має бути зазначений термін, протягом якого передбачається виконання зобов’язань по цій Оферті. Після припинення дії обставин непереборної сили зобов’язання по цій Оферті, термін виконання яких настав, підлягають негайному виконанню.

7.5. Виникнення та дія форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Замовника від оплати послуг Виконавця, які фактично були спрямовані на виконання Договору (надані в рамках цієї Оферти до дати початку дії обставин непереборної сили) – організаційний збір.

 

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень.

8.2. У разі, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.

8.3. До цього договору застосовується законодавство України.

8.4. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими ним у зв’язку із укладанням цього Договору, у межах, у яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.